LDVB nolikums

Apstiprināts
LDVB valdes sēdē
08.04.2013.

1. BIEDRĪBAS NOSAUKUMS

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Dermātovenerologu biedrībā”. (turpmāk teksta - Biedrība).

2. BIEDRĪBAS MĒRĶI.

2.1. Biedrības mērķis ir seksuāli transmisīvo slimību (tUipmak tekstā. - STS) izplatības kontrole, ierobežošana un novērtēšana Latvijā.
2.1.1. veikt nepieciešamos medicīniskos pasākumus, lai kontrolētu, ierobežotu un novērstu STS izplatību Latvijā;
2.1.2. veicināt un atbalstīt medicīnas studentu,' rezidentu, ārstu un vidējā medicīniskā personāla izglītošanos STS;
2.1.3. veikt sabiedriski'izglītojošu darbību STS;
2.1.4. nodarboties ar STS izpēti;

3. BIEDRĪBAS DARBĪBAS TERMIŅŠ.

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. DARBĪBAS METODES.

4.1. Biedrības darbības mērķa ūn uzdevumi izpildei:
4.1.1. organizēt kongresu, simpozijus, seminārus un kursus p;ar STS:;
4.1.2. izdod profesionālo literatūru par STS;
4.1.3. izdod preventīvo literatūru par STS;
4.1.4. sadarbojas ar līdzīgām organizācijām Latvijā un pasaulē;
4.1.5. veic uzņēmējdarbību;
4.1.6. veic citas likumos atļautās darbības.

5. NOSAUKUMS.

5.1. Biedrības nosaukums, ir: “Latvijas Dermatovenerologū biedrība”.

6. NOSAUKUMA SAĪSINĀJUMS.

6.1. Biedrības nosaukujna saīsinājums latviešu valodā ir „LDB”.

7. SIMBOLIKA.

7.1. Biedrībai ir s,ava simbolika, atribūtika, zīmogs.

8. SIMBOLIKA.

8.1. Biedrības darbības teritorija ir Latvijas Republika, kā arī ārvalstis.

9. ATRAŠANAS VIETA.

9.1. Biedrības valde atrodas Latvijas Republikā, Rīgā, Ģertrūdes ielā 32.

10. BIEDRU IESTĀŠANĀS BIEDRĪBĀ, IZSTĀŠANĀS UN IZSLĒGŠANA.

10.1. Par Biedrības biedru. Var kļūt:
10.1.1. jebkura fiziska persona, kas ateist Biedrības statūtus un ir ieinteresēta tās inērķii realizācijā;
10.1.2. jebkura juridiska persona, kas atzīst Biedrības statūtus un ir ieinteresēta tās
mērķu realizācija;
10.2. Lai iestātos Biedrībās, pretendentam LDB valdei ir jāiesniedz:
10.2.1. iesniegums, kurā apliecina, ka ir iepāžffiSLfe^'tr Biedfīb'as statūtiem un apņemas tos izpildu, kā arī sekrnit Biedrības mērķu un uzdevamti
īstenošanos;
10-2.3. rekomendācija, kuru ir parakstījuši Vismaz Ms Biedrības biedri.
103. No Biedrības var tikt izslēgtas fiziskas, juridiskas personas kas:
10.3.1. nepilda Biedrības statūtus;
10.3.2. ar savu darbību diskreditē Biedrības;
10.3.3. vairāk kā vienu gadu nemaksā biedru.naudu.
10.4. Biedru izslēgšana notiek ar Biedrības valdes lēmumu, 51 % valdes locekļu
balsojot par biedra izslēgšanu
10.5. No Biedrības izslēgtie biedri nevar atkal iestāties biedrībā. Valdei lēmums par
biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

11. BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.

11.1. Biedrības biedram ir tiesības:
11.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē statūtos noteiktā kārtībā;
11.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
11.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
11.1.4. brīvi darboties citās demokrātiskās sabiedriskās organizācijās;
11.1.5. brīvi izstāties no Biedrības, iesniedzot valdei rakstisku iesniegumu.
11,2, Biedrības biedru pienākumi ir:
11.2.1. ievērot kluba statūtus un pildīt kopsapulces, valdes lēmumus;
11.2.2. regulāri maksāt biedru naudu;
11.2.3. ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu
11.2.4. augsti turēt biedrības abo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj biedrības
reputāciju sabiedrībā.

12. BIEDRĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS.

12.1. Biedrības biedri var veidot teritoriālās struktūrvienības.
12.2. Lai izveidotu Biedrības teritoriālo struktūrvienību, vismaz pieci Biedrībās biedri sasauc Biedrības teritoriālās stmktūrvieņības dibināšanas sapulci, ievēl vadības un revīzijas institūciju, ka ari pieņem darbībai nepieciešamos dokumentus un iesniedz atbilstošos lēmumus Biedrības valdei.
12.3. Biedrības valde izskata teritoriālās struktūrvienības izveidošanas lēmumu atbilstību likumiem un Biedrības darbības dokumentiem un pieņem lēmumu atbalstīt šādas teritoriālās struktūrvienības izveidošanu vai noraida to.
12.4. Biedrības valdes pozitīva lēmuma gadījumā tā izsniedz teritoriālajai struktūrvienībai reģistrācijas dokumentus un paziņo par Biedrības teritoriālās struktūrvienības izveidošanu attiecīgajai pašvaldībai un kompetentai
sabiedrisko
organizāciju valsts reģistru iestādei. Pēc minēto pienākumu veikšanas Biedrības teritoriālā struktūrvienība var uzsākt savu darbību.
12.5. Biedrības valdes noraidošo lēmumu var pārsūdzēt kopsapulcē.
12.6. Biedrības teritoriālās struktūrvienības darbību regulē tās vadības institūcijas
lēmumi. Ja Biedrības teritoriālās struktūrvienības darbības jautājums nav noregulēts
vai tā regulējums ir pretrunā ar likumiem vai šiem statūtiem, tiek piemēroti Biedrības
statūtu un likumu noteikumi.
12.7. Biedrības teritoriālajai struktūrvienībai nav juridiskas personas tiesības.
12.8. Tiesiskās, finansiālās un citas attiecības ar Biedrības izveidotajām uzņēmējsabierībām (uzņēmumiem) un organizācijām nosaka attiecīgo uzņēmējsabiedrību (uzņēmumu) un organizāciju statūti.
12.9. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

13. BIEDRU SAPULCES SASAUKŠANA UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA.

13.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcij a.
13.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.
13.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā- ne vēlāk kā līdz 31 .martam.
13.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
13.5. Biedra sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas (nedrīkst noteikt mazāku termiņu) pirms sapulces nosūtot katram biedram Rakstisku uzaicinājumu.
13.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse (nedrīkst noteikt mazāku kvorumu) no biedriem.
13.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri (nedrīkst mainīt uz lielāku biedru skaitu).
13.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem (nedrīkst noteikt mazāku balsu skaitu). Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

14. IZPILDINSTITŪCIJA.

14.1. Biedrības pastāvīgi funkcionējošā izpildinstitūcija ir valde.
14.2. Biedrības valde sastāv no valdes priekšēdētāja un pieciem valdes biedriem.
Valde pati sadala savus pienākumus valdes biedru starpā.
14.3. Biedrības valdi ievēl kopsapulce uz diviem gadiem.
14.4. Valde:
14.4.1 .nodrošina kopsapulču lēmumu izpildi;
14.4.2. vada un pārzin Biedrības lietas;
14.4.3. pārvalda Biedrības mantu Un rīkojas ar tās līdzekļiem un mantu atbilstoši statūtiem un kopsapulces lēmumiem;
14.4.4. sagatavo priekšlikumus par izmaiņām Biedrības darbībā;
14.4.5. veic citus Biedrības darbībai nepieciešamus pasākumus.
14.5. Biedrības sēdes sasauc valdes prielcšēdētājs vai vismaz divi valdes biedri.
Valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vismaz 2/3 valdēs biedru. Valdes lēmums ir pieņemts, ja par to balso vismaz 2/3 valdes biedru.
14.6. Biedrības ikdienas darbu vada Biedrības valdes priekšēdatājs.
14.7. Biedrības valdes priekšsēdētāju ievēl kopsapulce uz valdes pilnvaru laiku.
14.8. Valdes prielcšēdētājs:
14.8.1. savas kompetences ietvaros vada un pārzin Biedrības lietas; nodrošina kopsapulču un valdes lēmumu izpildi,
14.8.2. pārstāv Biedrības jebkuru veidu attiecībās ar trešajām personām,
Biedrības intereses valsts un pašvaldības iestādēs, organizācijās, uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), kā arī ārzemju un starptautiskajās organizācijās;
14.8.3. paraksta civiltiesiskos darījumus;
14.8.4. kārto uzdevumus Biedrības budžeta ietvaros;
14.8.5. sagatavo priekšlikumus par izmaiņām Biedrības darbībā;
14.8.6. iesniedz valdei un kopsapulcei apstiprināšanai nepieciešamos dokumentus;
14.8.7. izlemj citus ikdienas jautājumus.
14.8.9. Kopsapulce vai valde var īpaši noteikt jauttjurnus, kurus izlemjot, valdes priekšsēdētājam ir nepieciešama kopsapulces vai ateiecīgi valdes pielaišana.

15. REVIDENTS.

15. Katram valdes loceklim ir tiesības pārstāvēt biedrību atsevišķi.
15.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.
15.2. Biedrības revidents nevai būt Biedrības valdes loceklis.
15.3. Revidents:
15.3.1. veic Biedrības mantas un finansu līdzekļu revīziju;
15.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
15.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
15.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
15.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
15.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

16. INSTITŪTS VAI AMATPERSONA, KURA IR TIESĪGA PIEŅEMT LĒMUMUS PAR KUSTAMĀ VAI NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IEGŪŠANU VAI ATSAVINĀŠANU.

16.1 Biedrības valdes priekšēdētājs ir tiesīgs vienpersoniski pieņemt lēmumu par kustamā īpašuma iegūšanu, apgrūtināšanu vai atsavināšanu līdz Ls 100 vērtībā.
16.2. Biedrības valde lemj par pārējo kustamo īpašumu vērtībā virs Ls 100 iegūšanu, apgrūtināšanu vai atsavināšanu.
16.3. Biedrības kopsapulce lemj par nekustamu īpašumu iegūšanu, apgrūtināšanu vai atsavināšanu.

17. FINANSU LĪDZEKĻU IEGŪŠANAS UN ATSAVINĀŠANAS KĀRTĪBA.

17.1. Biedrības līdzekļus veido:
17.1.1 .biedru iestāšanās un biedru maksas;
17.1.2. juridisko un fizisko personu ziedojumi;
17.1.3. ienākumi no uzņēmēj darbības;
17.1.4. biedru un citu personu mērķiemaksas atsevišķu Biedrības uzdevumu sasniegšanas finansēšanai;
17.1.5. citi atļauti ienākumi.
17.2. Biedrības līdzekļi saskaņā ar kopsapulces vai valdes rīkojumiem tiek izlietoti:
17.2.1. mērķa īstenošanai un uzdevumu izpildei;
17.2.2. darbinieku algošanai;
17.2.3. citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Biedrības darbības nodrošināšanu.
17.3. Par Biedrības līdzekļu izmantošanu atbild valdes priekšedetajs, bet kontroli - revidents.

18. PAŠLIKVIDĒŠANĀS KĀRTĪBA

18.1. Biedrības pašlikvidāciju veic saskaņā ar kopsapulces lēmumu iecelta likvidācijas komisija trīs likvidatoru sastāvā.-
18.2. Biedrības likvidācijas komisijā pabeidz Biedrībās iesāktos projektus un darījumus, pārdodot Biedrībās mantu, iekasē no debitoriem Biedrībās pienākošās summas, nokārto parādus, apmierina citas pretenzijas, nodod Biedrības dokumentus valsts arhīvā glabāšanā.-
18.3. Likvidācijas komisija par Biedrības likvidāciju likumos noteiktajos termiņos paziņo attiecīgajām valsts reģistru iestādēm.

19. MANTAS UN FINANŠU LĪDZEKĻU IELIDOŠANAS KĀRTĪBA PAŠLIKVIDĒŠANĀS GADIJUMĀ.

19.1. Pašlikvidācijas procesā atlikušo naudu un mantu likvidācijas komisija nodod institūcijai, kura norādījusi Biedrības pēdējā kopsapulce Biedrības mērķu īstenošanai.

Atlikušo naudu un mantas nevar sadalīt Biedrības biedriem.

 

Statūti apstiprināti Biedru kopsapulcē Nr.1. 2013.gada 8.aprīli.

Biedrības priekšsēdētājs
Jānis Ķīsis